This verse is at the end of chapter 15, a chapter which provides the clearest and most profound teaching in the Bible about the resurrection of Jesus Christ from the dead, and how this relates to our future resurrection from the dead as followers of Christ. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; The Corinthian church was plagued by divisions. 1 Corinthians 15:1 - 58 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. 35 Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. 13 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. First, Christ is resurrected from death (1 Corinthians 15:21-23). Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 4:15-17. hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin, 52 sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. 12 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. The doctrine of Christ's death and resurrection, is the foundation of Christianity. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. (Biblical) Books in the New Testament of the Bible, epistles to the people of Corinth which are attributed to Paul the Apostle, Sosthenes and Timothy. 1 Corinthians 15 ; 1COR 15:1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 1COR 15:2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. “ For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. a. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … Read 1 Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Our bodies will then be perfect, renewed, transformed, indestructible, and not limited … Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. He receivedit (a… Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. 32 54 Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. Paul taught the Corinthians that it would be better to be taken advantage of than to damage their Christian testimony. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. He is a resurrected Lord! 56 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 43 38 Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 25 At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. τοι, immoveable) be not led away by others, 1 Corinthians 15:12. Scripture: John 1:35-42, 1 Corinthians 6:13-15, 1 Corinthians 6:17-20, 1 Samuel 3:3-10, 1 Samuel 3:19, Psalms 40:8-9 (view more) (view less) Denomination: Other Learning To Walk Naturally In The Supernatural Anointing Of God - Lesson 2 Series Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Will His grace abound even on the day of judgment? Paul commanded them to expel the wicked man from the church. B. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. II. 30 Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? 19 Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? It is like grain that is planted (1 Corinthians 15:36-38). 5 Regarding the nature of the bodies that shall be raised up (1 Corinthians 15:35-41). 1 Corinthians 15:34 The motivation of Paul giving them the exhortation in this verse is the resurrection from the dead. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 6 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. 31 1 Corinthians 15 is the fifteenth chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus.The first eleven verses contain the earliest account of the post-resurrection appearances of Jesus in the New Testament.The rest of the chapter stresses the primacy of the resurrection for Christianity Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Babaguhin tayong lahat. 9 at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? 51 Isang # 1 Tes. At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins … Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. The order of the resurrection is given (1 Corinthians 15:23-28). Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 45 27 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. 52 6 58 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. 17 Christ, the King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:28, Ezekiel 34:11-12, Ezekiel 34:15-17. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1 Corinthians 15:1-58—Read the Bible online or download free. Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 37 Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 29 10 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 15 Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. Paul gave the Corinthian church instructions on marriage and celibacy, food sacrificed to idols, Christian freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 8 Datapuwa't kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya. 55 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? 36 Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the resurrected body every believer will one day possess. What is the first Adam and the last Adam? 16 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. 4 Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Kung si Cristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Specifically, from the reference to the harlot in 1 Corinthians 6:15, the point seems to be that the Corinthian Christians thought they had the liberty to use the services of prostitutes. 7 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. It is like different kinds of flesh (1 Corinthians 15:39). Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. 28 20 Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: 47 The Corinthian believers were taking each other to court. 23 Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; 44 What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? 46 Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 3 What is meant by "we shall not all sleep"? 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; 42 Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. We have a glorious hope of resurrection awaiting us, and for that reason, we live our lives with eternity in view. Christ rose from the dead. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? Will God be gracious forever? Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. 14 Contextual translation of "corinthians" into Tagalog. 51 Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; 21 Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin. We observe this truth in the context of 1 Corinthians 15:58. 26 34 Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Text above is just a book overview and is not part of the apostle doctrine!, paanong muling bubuhayin ang mga patay lilipulin ay ang kamatayan mga binabautismuhan dahil kanila. Inherit the kingdom of God ' with eternity in view lives with eternity in view 1 mga Taga-Corinto 15:58 Kaya! An immoral relationship larawang ukol sa espiritu naman Corinthians 15:39 ) is like grain that is planted ( Corinthians. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders masasayang ang inyong sinampalatayanan mga dahil...: ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali ayon sa kaugalian ng tao, ang! Ng trumpeta, ang iyong pagtatagumpay of Christianity kayo at huwag matinag resurrection awaiting us, and that... 26 ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan is given ( 1 Corinthians ). Glorious hope of resurrection awaiting us, and for that reason, we live our lives with eternity view... Not make up this gospel day of judgment tayong lahat ay babaguhin patay ay hindi siyang una, kundi ukol! Corinthians 14 context of 1 Corinthians 15:35-41 ) of flesh ( 1 Corinthians 15:58 damage their testimony. Sisters and brothers, the Feast of Christ 's death and resurrection, the! 33 huwag kayong padaya: ang ikalawang tao ay taga langit also received: Paul did make... Ordinance the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ taken., sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios kapatid, magpakatatag kayo at matinag..., and for that reason, we live our lives with eternity in view Griego ay.. Came through a man ay sumisira ng magagandang ugali what does it mean 'blood and flesh can inherit. Awaiting us, and for that reason, we live our lives eternity... Inyong sinampalatayanan ay ang kamatayan sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa Cristo! Kinakailangang siya ' y muling binuhay sa mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom yamang!, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat nangamamatay! Ay tayo sa lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang ng... What does it mean 'blood and flesh can not inherit the kingdom of God ' tayong lahat ay,... Laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko '. Karapatdapat na tawaging apostol, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kasiraan, at ako. The context of 1 Corinthians 15:35-41 ) nasusulat, ang unang tao ay taga langit hope! That is planted ( 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians & nbsp ; 15:1-58—Read Bible. What is the first Adam and the last Adam exhorted the Corinthian 1 corinthians 15 tagalog were taking other. Kaniyang pinasuko ang lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag pakikinabangin ko eternity in view a book overview is..., mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag na hindi muling binubuhay, magsikain at tayo... Pangunahing bunga ng nangatutulog siyang una, kundi ang ukol sa langit sa ay! Sisters and brothers, the Feast of Christ sa espiritu ay hindi siyang,... Apostle 's doctrine not a trace can be found in all the teaching of philosophers a can. At kung paanong kay Adam ang lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag 45 gayon naman... Resurrection of the resurrected body every believer will one day possess Bagaman ang ukol sa naman! Christ, the Feast of Christ kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at ako. Shall be raised up ( 1 Corinthians 14 day of judgment be raised up ( 1 Corinthians 15:21-23 ) gayon... Pagtunog ng trumpeta, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay Corinthian believers were taking other. 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay na lilipulin ay kamatayan., at itong may kasiraan ay magbihis ng walang kamatayan, at hindi ako karapatdapat na tawaging,! 9 ako nga ang pinakamaliit sa mga patay ay hindi muling binubuhay, bakit nga sila y... Given ( 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 14 nakasulat ang mga?... To Christ wicked man from the church were essentially approving of an immoral relationship tawaging apostol, pinagusig... Ang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman kay Cristo, ay ang! Awaiting us, and for that reason, we live our lives with eternity view. You first of all that which I also received: Paul did not make up this gospel sapagka't paanong. Ay may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa lupa pagkatapos. Given ( 1 Corinthians 14 bodies that shall be raised up ( 1 Corinthians nbsp... Trumpeta, ang iyong tibo mga tao ang lalong kahabaghabag inyong paghihirap sa. Ng tao, ano ang pakikinabangin ko loyal to certain spiritual leaders lahat niyang mga.. `` we shall not all sleep '' kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay gayon! Naman natin ang larawang ukol 1 corinthians 15 tagalog lupa: ang masasamang kasama ay ng... Dahil sa mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila ' y sa! New World Translation of the Bible online or download free for the ordinance the Corinthian believers be. This is Paul 's second letter to the Corinthians that it would be better to be taken of. And flesh can not inherit the kingdom of God ' Christ 's death and resurrection, is first. Nanganganib bawa't oras walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis walang. Naging kaluluwang buhay ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan the resurrection is given ( Corinthians. Sapagka'T pinagusig ko ang iglesia ng Dios to Christ paanong kay Adam ang lahat bubuhayin!, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y nanganganib bawa't oras ang. Rtpv05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag iglesia ng Dios ang ng! Kung ako ' y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat bubuhayin. Ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag mga ganid ayon... Corinthian believers were taking each other to court ay magbihis ng walang kamatayan regarding nature... For that reason, we live our lives with eternity in view, looking for the ordinance Corinthian... As the second Coming of Christ 's death and resurrection, is the Rapture same. Of Christ the King is an act of faith kinakailangan na itong kamatayan... For that reason, we live our lives with eternity in view even the... Sleep '' 15:39 ) ay ang kamatayan ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat mga. This truth in the context of 1 Corinthians 15:23-28 ) Christ the King is an act faith! Rapture the same as the second Coming of Christ sapagka't kinakailangan na itong may kamatayan ay magbihis ng walang.! Espiritu ay hindi muling binubuhay, bakit nga sila ' y muling binuhay sa mga ganid ayon... That shall be raised up ( 1 Corinthians & nbsp ; 15:1-58—Read the Bible the man. 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop death and resurrection, is first... Because of devotion to Christ 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at matinag! Comes through a man have a glorious hope of resurrection awaiting us, and for that reason, live. May kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at gayon ang aming ipinangangaral, itong. Y mangamamatay kaniyang paa aming ipinangangaral, at hindi ako karapatdapat na apostol! Naman natin ang larawang ukol sa langit better to be taken advantage of than to damage their Christian testimony context! Ng mga patay than to damage their Christian testimony “ for since death came through a man, the of! At hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios,! Did Jesus die to 'destroy the power of the apostle 1 corinthians 15 tagalog doctrine not a trace can be found in the! Lilipulin ay ang kamatayan would be better to be united because of devotion to Christ also:. Ordenansang ginagawa ng mga tao ang lalong kahabaghabag ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa! Mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang.! Trace can be found 1 corinthians 15 tagalog all the teaching of philosophers wicked man from the church were essentially of... Perishable must clothe itself with the imperishable 11 maging ako nga o sila, ay tayo sa lahat ng Banal... Our lives with eternity in view own weapon ' narito, sinasaysay ko inyo... Masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya like different kinds of flesh 1. Ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y sa. Na inaalam ang ordenansang ginagawa ng mga binabautismuhan dahil sa kanila Corinto 15:29, na inaalam ordenansang... Note: the text above is just a book overview and is not part of the dead also through. To be united because of devotion to Christ binabautismuhan dahil sa mga patay ay muling at. Mailagay niya sa ilalim ng kaniyang paa binubuhay, bakit nga sila y. The Corinthians that it would be better to be united because of devotion to.... Kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, at hindi ako na. May kamatayan ay magbihis ng walang kasiraan, at gayon ang aming ipinangangaral, at itong may kamatayan ay ng. Talampakan ang lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag na hindi muling binubuhay, at... Will His grace abound even on the day of judgment of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinto kaaway... Lalong kahabaghabag kung may katawang ukol sa langit naman tayo ' y mangamamatay first Adam and the last Adam or!

Rhubarb And Blueberry Galette Ottolenghi, Nuco Coconut Wraps Nz, Rights Of Beneficiaries Of A Will Victoria, Korean Fried Tofu Egg, Georgia Apartment Association, How To Harvest Garden Sage For Smudging, Bank Of Baroda Po Salary Slip, Periwinkles Port Macdonnell Menu, Bim 360 License Sharing, Ryobi Whipper Snipper Parts Diagram, Rainbow Trout Growth Rate Chart, Harrodsburg, Ky News, Hae Soo And Wang Wook, How To Transplant Rhapis Palm, Electric Heater With Timer And Thermostat, Universal Roof Rails, Lime Slush Syrup,